چاک چاک یو بی وفایی ! - 1398-01-26 20:00:00
  - 1398-12-18 10:54:00
- 1398-01-28 13:48:00
باشد - 1398-11-30 19:34:00
اندیشه فغان است و فغانی گزران است - 1398-11-29 12:03:00
دیگر از حال و هوای دل من نیست خبر - 1398-11-27 10:38:00
بهترین شعری که شنیدم - 1390-11-26 11:29:00
شعر جالب که شنیدم - 1390-11-26 11:19:00
عشق فانی غمم گر دل من جا داری - 1398-11-26 10:13:00
بهترین شعری که شنیدم - 1390-11-26 10:05:00
بهترین شعری که شنیدم (بزرگترین استراتژیست جهان : حافظ) - 1390-11-25 14:35:00
بهترین شعری که شنیدم - 1390-11-25 10:52:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم (ولی شما نشنیدن) - 1390-11-24 13:02:00
ای که بر قلب همه وحشت بیندازی عجل - 1390-11-23 18:38:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-23 10:45:00
معشوقه ام عاشق منم زان در پی ات دیوانه ام - 1390-11-22 12:04:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-22 10:50:00
تیرگی , من , او , آه - 1390-11-22 10:12:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-22 01:03:00
اعتراف - 1390-11-21 23:57:00
بپوس ای دل تو تنهایی کزین عالم چه می خواهی - 1390-11-21 12:32:00
مشاعره - 1390-11-21 11:27:00
توجه - 1398-11-21 11:07:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-21 10:52:00
معنای عشق - 1390-11-21 01:43:00
بزرگ ترین راز جهان هستی - 1398-11-21 01:01:00
عشق و منطق دو شروریست که بر من دادی - 1390-11-20 18:05:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-20 17:08:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-20 16:15:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-20 09:53:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-20 09:42:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-19 19:12:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-19 18:51:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-11-19 16:59:00
یک هزلیات میزان برای کل مردم - 1385-11-19 16:50:00
تا کجا تیر غمت این دل زارم بدَرَد - 1390-11-19 11:51:00
خسته شد بس که دلم پستی این دهر بدید - 1390-11-18 22:30:00
بپوس ای دل تو تنهای کزین عالم چه می خواهی - 1390-11-18 09:50:00
بهترین شعری که شنیدم - 1385-11-14 12:08:00
هر کسی را بهر چیزی ساختند - 1398-11-14 11:41:00
زدم بُ هت و بریدم دست از زیباییت ای یار - 1390-11-13 13:30:00
در میان مخمصه تنها کس و قادر تویی - 1390-11-11 10:23:00
پیر صیاد بیا تا که شوم دریا دل - 1390-10-27 13:16:00
ساقیا حد ز میان بردی از مست فراوان کردی - 1390-10-26 10:25:00
بهترین شعری که شنیدم - 1385-10-25 13:43:00
بس کن ای دل بر فریب خود مدار - 1390-10-25 13:36:00
آه ای دل که می دانستم - 1390-10-22 09:46:00
چه کنم خود بشناسم تا تو را دریابم - 1398-10-21 09:50:00
ای که من بهر تو و بند وجودم عشقت - 1398-10-20 11:25:00
هرکه آمد در این بحر نباید نالید - 1390-10-20 09:22:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-10-19 13:46:00
وای روزی گر بدانی آن کست هم کس نبود - 1390-10-18 11:29:00
واي روزي كه در آن دل بخورد هي افسوس - 1390-10-17 09:46:00
بار الهی هرچه آید به سرم حق من است - 1390-10-17 09:43:00
بهترین شعری که تا حالا شنیدم - 1390-10-17 09:43:00
شعرمن نه - 1390-10-17 09:40:00
زانکه بود و بود بود و هیچ معبودی نبود - 1398-10-17 09:37:00